--> Japanese

Takashi TSUZUKI

M2@Y.H.Matsuda group
International MegaGauss Science Laboratory
Institute of Solid State Physics,UTokyo
Hobby

Audio equipment,Listening to music,Shopping,Hot springs

Education

2012-2016@Baschelor,TUAT (Eng. Physics and System Engineering)
2016-2018@Master,Utokyo (Sci.Advanced Materials Science)   

Research topics

Development of techniques to measure the electrical resistance

ƒSamples„
EƒΏ"-(BEDT-TTF)2RbCo(SCN)4
Eƒΐ-meso(DMBEDT-TTF)2PF6 

Conference presentation

EHigh-magnetic-field effect on the metal-insulator transition of a molecular conductor ƒΏh-type ET salt @ 
T. Tsuzuki, Y. H. Matsuda, Y. Kohama, K. Kindo, S. Iguchi, T. Sasaki                    
  72st Annual Meeting of Physical Society of Japan,18aD51-10,Osaka univ.(2017/03/17-20)            
ISSP. UTokyo
Matsuda Lab.